Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě barbazar (electrofan.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka).       2.Prodávajícím je v případě kupní smlouvy, která byla uzavřena i za použití prostředků komunikace na dálku a zboží bylo vyzvednuto na provozovně v Praze 3 podnikatel František Myška, IČ:62888480, sídlem Husitská 55, 130 00 Praha 3, který podniká na základě živnostenského oprávnění č.j.P10-073320/2013, který vydala MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10,Úřad městské části,odbor živnostenský,101 38 Praha 10 – Vršovice,Vršovická 1429/68

 

Základní informace o prodávaném zboží

Prodávané věci v našem obchodě jsou nové s poškozeným obalem anebo bez obalu,případně byli vystaveny na prodejnách.

 

Vymezení pojmů

1.Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel, resp. prodávající.

2.Dodavatel/prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3.Kupující/odběratel/spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, neboli osoba fyzická, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným než podnikatelským účelem.

4.Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby,
a identifikuje se vůči prodávajícímu IČ a pod tímto IČ bude též konat právní úkony.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem řádného doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

2.V případě objednávky zboží, které bylo prodáváno v akci (výprodeje, promo akce, zboží s dárkem, poslední kusy apod.) dochází k uzavření kupní smlouvy doručením zboží kupujícímu. Od těchto momentů mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3.Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených u vybrané pobočky.

4.Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.barbazar.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

5.Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

6.Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

7.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

8.Prodávající má právo objednávku zrušit („stornovat“) nebo její část v případě, že objednané zboží během vyřizování objednávky nebude dostupné, případně se výrazným způsobem změní jeho cena či se změna bude týkat chybného parametru udané ceny předmětu zboží.

9.O zrušení objednávky bude zákazník bezprostředně informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude příslušná částka bezprostředně vrácena na bankovní účet kupujícího.

10.Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu BarBazar na stránkách http://www.electrofan.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (k tomu více v sekci „Ochrana osobních údajů" )

Cenové a kupní podmínky

1.Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

2.Kupující je předem seznámen s celkovou cenou včetně DPH a dalších poplatků stanovených zákonem (např.recyklační poplatek,autorský poplatek).

3.Poplatky za dopravu a finanční služby:

  • osobní odběr - zdarma na provozovně Husitská 55,Praha 3

4.Místem dodání zboží je provozovna BarBazar, Husitská 55,Praha 3

5.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

6.Při převzetí zboží kupující obdrží daňový doklad, který je zároveň záručním listem.

7.Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

1..Prodávající vystaví ke zboží vždy daňový doklad, který slouží jako záruční list.

2.Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ve vztahu k třetím subjektům.

3.Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4.Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5.Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

6.V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, GSM banking apod.) a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

Práva a povinnosti kupujícího

1.Kupující je povinen uvést správné údaje důležité pro vyřízení objednávky.V případě změny údajů na již vyfakturovaných dokladech je účtován poplatek ve výši 150,- Kč. Údaje změněné před vyfakturováním jsou zcela zdarma.

2.Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3.V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4.Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

5.V případě zaplacení zboží online platební kartou nebo bankovním převodem musí kupující při převzetí zboží na pobočce předložit občanský průkaz ke kontrole totožnosti (místo občanského průkazu je možný řidičský průkaz nebo cestovní pas).

6.při objednávce nad 20 000 Kč se musí každý zákazník prokázat dokladem prokazujícím jeho oprávněnost (občanský průkaz, řidičský průkaz) na pobočce, kde si zvolil vyzvednutí zásilky. V případě, že si budete přát vyzvednutí jinou osobou, musíte prodávajícího buď telefonicky, nebo emailem informovat a vybavit určenou osobu plnou mocí prokazující její zmocnění.

Reklamace

1.Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem obchodu a právním řádem platným v ČR.

2.Zboží lze reklamovat pouze u provozovatele na prodejně na adrese Barbazar, Husitská 55, 130 00 Praha 3 a to buď osobně nebo jiným způsobem po telefonické dohodě s prodejcem na tel.čísle 775336336

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů v případě distančních smluv

1.Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, je potřeba zboží dodat zpět bez zbytečného odkladu, maximálně však do 14 dnů od prokazatelného sdělení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (odstoupení od smlouvy může být provedeno e-mailem, poštou či obdobným způsobem jasného a prokazatelného sdělného způsobu zachycující projev vůle kupujícího o odstoupení). Prodávající do 14 dnů od navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající přijatou částku. Kupující bere na vědomí, že prodávající může navrácenou cenu, kterou přijal, snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním. Toto snížení však bude vždy přiměřené s ohledem na dobu užívání a míru opotřebení navráceného zboží. Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na bankovní účet kupujícího. V případě, kdy tento způsob nebude možný pro překážku na straně spotřebitele, budou finanční prostředky navráceny stejným způsobem, jakým je prodávající převzal. V případě dalšího nákupu u podnikatele Františka Myšky může být částka ihned po vystavení započtena oproti nové faktuře u prodejce.

2.Kupující bere výslovně na vědomí v souladu s § 1832 odst. 2 Občanského zákoníku, že v případě, kdy zvolil jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (viz. Dodací podmínky) Stejně tak náklady na zpětné vrácení předmětu koupě hradí kupující.

3.Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby může toto své právo uplatnit v provozovně prodejce,případně využití přepravní služby na adrese František Myška (BarBazar), Husitská 55, 130 00 Praha 3.

4.Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má kupující povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží podle následujícího ceníku:

Druh Služby

Práce technika (minuty)

Cena s DPH (10min/100Kč)

Popis služby

 

min

max

min

max

Softwarová inicializace

10

60

100Kč

600Kč

Časová náročnost je závislá na druhu zboží. Například u MP3 přehrávače nám postačí minimální doba a u notebooku maximální.

Očištění

10

30

100Kč

300Kč

Časová náročnost je závislá na rozsahu znečištění a velikosti zboží.

Zabalení

10

60

100Kč

600Kč

Časová náročnost je závislá na velikosti zařízení a množství obalového materiálu. V případě, že nedodáte kompletní balení, navíc zaplatíte chybějící příslušenství či obalové materiály a poplatky spojené s logistikou.

 

5.Ceník je pouze orientační, uvedené ceny se mohou lišit v závislosti na skutečných nákladech spojených s vrácením zboží a dle typu navráceného zboží.

6.Formulář pro vrácení je možné stáhnout na stránkách prodejce barbazar.cz, kupující nemá povinnost tento formulář použít.

7.Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 občanského zákoníku od kupní smlouvy:

  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Ochrana osobních údajů

1.Podnikatel František Myška, IČ:62888480, sídlem Husitská 55, 130 00 Praha 3 ,se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.

2.Prodávající podnikatel František Myška shromažďuje informace zadané do fakturačních formulářů. Povinnými údaji jsou jméno a příjmení nebo firma, e-mail, telefon, ulice, město a PSČ. U přihlášených uživatelů rovněž zaznamenáváme historii nákupů.

3.Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Zákazník může své údaje snadno měnit po přihlášení na stránkách www.electrofan.cz. Osobní údaje je také možno vymazat z databáze společnosti. Písemné žádosti zasílejte na e-mail: info@electrofan.cz

 

 

 

Závěrečná ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2.Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu BarBazar/electrofan.cz/, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3.Pokud jsou  v některém z výše uvedených bodů obchodních podmínek v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), podmínky pro koncového spotřebitele se samozřejmě řídí zákonnou úpravou pro spotřebitele příznivější.

 

Tento nákupní řád je platný a účinný od 1. ledna 2015.Obchodní podmínky jsou k dispozici na provozovně prodávajícího nebo jako dokument na www.electrofan.cz. Změny řádu vyhrazeny.